Thẻ: sử dụng thẻ tín dụng

Th1 14
Không nên sử dụng thẻ tín dụng cho những chi tiêu nào?

Không nên sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán cho một số khoản chi tiêu. Vì nó có thể…